Rongmei Bible Latdyng thanh

Aniu Rongmei Bible kage naipui bamv khou pacna bam khang New Testament na hei aniu Rongmei Website khou upload swlou tuang e. Mi hei kabamv duhduh thaeng bammei khatni Bible sintow makmei nunc khang kage nainimei zaeng rui kasiamhpatlou tuang e. Kumna Bible pwm (both O.T. & N.T.) hei thu Revision hei lauipu khou rui loudat khang the.